Algemene voorwaarden

Ayangil Juridisch Advies (hierna Ayangil Juristen & Mediators), gevestigd en kantoorhoudende te (6301BX) Valkenburg a/d Geul aan de Kerstraat 31, ingeschreven in het register gehouden door de Kamer van Koophandel onder inschrijvingsnummer 67035507 hanteert de navolgende algemene voorwaarden:

1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Ayangil Juridisch Advies, hierna Ayangil Juristen & Mediators
De ondernemer die bedrijfsmatig dienstverlening biedt ten aanzien van juridische bijstand, mediations alsook werkzaamheden in het kader van bijzonder curatorschap in jeugdzaken.

Overeenkomst
Ieder contract dan wel opdrachtbevestiging (inclusief deze algemene voorwaarden) welk tussen opdrachtgever en Ayangil Juristen & Mediators tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van het contract, niet zijnde een aanbieding.

Diensten
Alle zaken die het onderwerp zijn van een overeenkomst tussen opdrachtgever en Ayangil Juristen & Mediators.

Voorwaarden
Deze algemene leveringsvoorwaarden.

Opdrachtgever /wederpartij
Degene (natuurlijke dan wel rechtspersoon) die met Ayangil Juristen & Mediators een overeenkomst is aangegaan.

Opdracht
Iedere opdracht tot het verrichten van de werkzaamheden zoals bedoeld in lid 1 van de opdrachtgever aan Ayangil Juristen & Mediators.

2. Toepasselijkheid

2.1

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op, en maken onlosmakelijk deel uit van iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft op door Ayangil Juristen & Mediators te leveren diensten van welke aard dan ook, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2

Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Ayangil Juristen & Mediators waarbij voor de uitvoering derden dan wel aan Ayangil Juristen & Mediators gelieerde ondernemingen dienen te worden betrokken.

2.3

Indien naast deze voorwaarden nog andere voorwaarden van toepassing zijn, prevaleren ingeval van tegenstrijdigheid deze algemene voorwaarden.

2.4

Van deze algemene voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien partijen dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

2.5

De toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van de wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.6

Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn, of vernietigd worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Ayangil Juristen & Mediators en wederpartij zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.

2.7

Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden wordt geregeld of indien er onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen binnen deze algemene voorwaarden, dan dient deze situatie te worden beoordeeld of worden uitgelegd naar de geest van de algemene voorwaarden.

2.8

Deze algemene voorwaarden worden voorafgaand aan de overeenkomst nadrukkelijk bekend gemaakt aan de opdrachtgever en maken integraal deel uit van de algemene informatievoorziening van Ayangil Juristen & Mediators. Deze algemene voorwaarden kunnen ten alle tijden worden ingezien alsook worden gedownload op de website van Ayangil Juristen & Mediators: www.ayangil.nl

2.9

Ayangil Juristen & Mediators verwijst op haar website naar een aantal aan haar gelieerde medewerkers, deze medewerkers werken onder eigen onderneming en eigen rekening en verantwoording en vallen aldus niet onder de aansprakelijkheid van Ayangil Juristen & Mediators. Deze medewerkers zijn op de website van Ayangil Juristen & Mediators gekenmerkt door een *.

2.10

Ayangil Juristen & Mediators heeft géén stichting derdengelden en kan dan ook geen derdengelden ontvangen.

2.11

Ayangil Juristen & Mediators archiveert dossiers na sluiting nog minimaal vijf jaren, waarna deze behoudens tegenbericht van opdrachtgever worden vernietigd.

3. Aanbieding

3.1

Alle door Ayangil Juristen & Mediators uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk in een individueel gerichte schriftelijke offerte kenbaar is gemaakt óf in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld.

3.2

Alle door Ayangil Juristen & Mediators uitgebrachte offertes gelden gedurende 14 dagen na dagtekening van de offerte, tenzij er uitdrukkelijk en schriftelijk een andere termijn voor aanvaarding is vastgelegd. Na deze termijn vervallen de offertes van rechtswege en zijn er geen rechten meer aan ontleenbaar.

3.3

De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, griffierechten, deurwaarderskosten en kosten voor ingeschakelde experts, tenzij anders aangegeven.

3.4

Ayangil Juristen & Mediators kan niet aan haar offertes worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Kennelijke verschrijvingen of vergissingen in de offertes van Ayangil Juristen & Mediators ontheffen haar dan ook van de nakomingsplicht en /of eventuele verplichtingen tot schadevergoeding daaruit voortvloeiend, ook na totstandkoming van de overeenkomst.

3.5

Indien de aanvaarding afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod dan is Ayangil Juristen & Mediators daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Ayangil Juristen & Mediators anderszins aangeeft.

3.6

Een samengestelde prijsopgave verplicht Ayangil Juristen & Mediators niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

3.7

Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

3.8

In de opdrachtbevestiging wordt tenminste het navolgende vastgelegd:

  • naam, adres en identiteitsgegevens van de opdrachtgever;
  • datum van de overeenkomst/offerte;
  • omschrijving van de opdracht met inhoud van de overeengekomen te volgen procedure;
  • het van toepassing zijn van deze algemene voorwaarden;
  • eventuele bijzondere voorwaarden;
  • termijnen en wijzen van betaling;
  • gegevens van de tegenpartij;
  • het overeengekomen uurtarief.

3.9

De overeenkomst bestaat uit deze algemene voorwaarden alsmede de ondertekende opdrachtbevestiging

3.10

De overeenkomst tussen opdrachtgever en Ayangil Juristen & Mediators komt enkel tot stand na schriftelijke bevestiging van Ayangil Juristen & Mediators. Indien niet binnen 5 dagen, eveneens schriftelijk, de juistheid van de inhoud van deze schriftelijke acceptatie wordt betwist, zijn opdrachtgever en Ayangil Juristen & Mediators aan de overeenkomst gebonden. Opdrachtgever garandeert hierbij dat hij volledig bevoegd en in staat is om zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst na te komen.

3.11

Overeenkomsten waarvoor door hun aard en omvang geen opdrachtbevestiging is verzonden (bijvoorbeeld spoedzaken), komen tot stand doordat Ayangil Juristen & Mediators of een door haar aangewezen derde met de uitvoering ervan is begonnen.

3.12

De opdrachtbevestiging komt in plaats van en vervangt eerdere correspondentie, afspraken, documentatie en/of overige informatie.

3.13

Het is de opdrachtgever niet toegestaan zijn rechten en verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst met Ayangil Juristen & Mediators zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ayangil Juristen & Mediators aan derden over te dragen of deze te vervangen.

4. Tarieven

4.1

Alle tarieven zoals vermeld in de overeenkomst zijn in euro’s en zijn exclusief BTW en andere heffingen. Eventuele extra kosten zoals reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten dan wel griffierechten, deurwaarderskosten of expertisekosten zijn niet in de tarieven inbegrepen en zijn voor rekening van de opdrachtgever, tenzij anders is overeengekomen.

4.2

De tussen partijen overeengekomen (deel)betalingen dienen dient uiterlijk op de door partijen overeengekomen tijdstippen te zijn voldaan door de opdrachtgever. Indien de opdrachtgever hierin verzaakt, is Ayangil Juristen & Mediators gerechtigd om alle verdere werkzaamheden onverwijld te staken zonder enige aansprakelijkheid te dragen ten aanzien van het verdere verloop van de zaak.

4.3

Bij gerechtelijke procedures kan opdrachtgever griffierecht verschuldigd zijn. Ayangil Juristen & Mediators zal de factuur van de gerechtelijke instanties steeds op korte termijn ter betaling doorsturen aan opdrachtgever en opdrachtgever dient tijdig zorg te dragen voor de rechtstreekse betaling daarvan. Het niet tijdig betalen van de factuur aan gerechtelijke instanties kan ertoe leiden dat de zaak niet in behandeling wordt genomen en/of opdrachtgever in het ongelijk wordt gesteld zonder dat er rekening wordt gehouden met de inhoud van de zaak. Ayangil Juristen & Mediators aanvaardt hiervoor geen enkele aansprakelijkheid.

5. Uitvoering en wijziging van de overeenkomst, leveringstermijn

5.1

De overeenkomst tussen Ayangil Juristen & Mediators en de opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

5.2

Opdrachtgever stemt ermee in dat Ayangil Juristen & Mediators digitaal met hem en met derden, waaronder eventuele tegenpartijen en hun raadslieden, correspondeert.

5.3

Ayangil Juristen & Mediators heeft het recht om voor de uitvoering van de overeenkomst bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

5.4

Ayangil Juristen & Mediators is gerechtigd om, indien noodzakelijk, de overeenkomst/werkzaamheden in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren. Ayangil Juristen & Mediators zal de opdrachtgever hierover voorafgaand informeren. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Ayangil Juristen & Mediators de uitvoering van die werkzaamheden die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

5.5

Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan dan wel een nieuwe overeenkomst opstellen. Hierbij geldt dat alle werkzaamheden die niet schriftelijk zijn genoemd in de offerte/overeenkomst niet onder de overeenkomst vallen. Indien de aard, de omvang of de inhoud van de overeenkomst wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, kan dit consequenties hebben voor hetgeen is overeengekomen. Het oorspronkelijk overeengekomen bedrag kan worden verhoogd of verlaagd. Ayangil Juristen & Mediators zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging in de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder inbegrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.

5.6

Zonder daarmee in gebreke te komen ten aanzien van de oorspronkelijke overeenkomst kan Ayangil Juristen & Mediators een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolgen zou kunnen hebben.

5.7

Bij wijzigingen van de overeenkomst, daaronder inbegrepen een aanvulling, is Ayangil Juristen & Mediators gerechtigd daar pas uitvoering aan te geven nadat de opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de vernieuwde voorwaarden waaronder eveneens de prijs en tijdstip van uitvoering. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie op van Ayangil Juristen & Mediators en is voor de opdrachtgever geen grond om de overeenkomst te ontbinden dan wel te vernietigen.

5.8

Indien Ayangil Juristen & Mediators gegevens behoeft van de opdrachtgever voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de wederpartij deze juist en volledig ter beschikking heeft gesteld aan Ayangil Juristen & Mediators. Eventuele kosten welke hierdoor ontstaan kunnen aan de opdrachtgever doorberekend worden.

5.9

Opdrachtgever is verplicht Ayangil Juristen & Mediators te informeren over alle feiten en/of omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de uitvoering van de overeenkomst en waarvan hij op de hoogte is of redelijkerwijs behoort te zijn.

5.10

Ayangil Juristen & Mediators zal er alles aan doen om termijnen in iedere zaak in acht te houden. Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de opdrachtgever Ayangil Juristen & Mediators derhalve eerst schriftelijk in gebreke te stellen. Ayangil Juristen & Mediators dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

5.11

Ayangil Juristen & Mediators kan door de opdrachtgever, bij niet tijdige nakoming en voor zover deze niet nakoming Ayangil Juristen & Mediators kan worden toegerekend, na het geven van een redelijke termijn tot nakoming en na een ingebrekestelling, enkel aansprakelijk worden gesteld voor directe schade welke uit dit verzuim voortvloeit conform hetgeen in artikel 9 is bepaald.

6. Betaling

6.1

Betaling van de facturen van Ayangil Juristen & Mediators dient te geschieden binnen de overeengekomen termijn(en), doch uiterlijk binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is aangegeven door Ayangil Juristen & Mediators. De opdrachtgever is niet gerechtigd om enige vordering op Ayangil Juristen & Mediators te verrekenen met de door Ayangil Juristen & Mediators in rekening gebrachte bedragen. Indien de opdrachtgever na de overeengekomen betaaltermijn nog niet (volledig) heeft voldaan in de betaling, is Ayangil Juristen & Mediators gerechtigd de uitvoering op te schorten. Kosten welke hieruit volgen zullen aan de opdrachtgever worden doorberekend.

6.2

Ayangil Juristen & Mediators is te allen tijde gerechtigd zekerheid in de vorm van een aanbetaling te bedingen ten aanzien van haar vordering, waarbij voornoemde zekerheidsstelling niet limitatief is.

6.3

Betaling geschiedt door storting of overmaking op een door Ayangil Juristen & Mediators aangewezen bankrekening. Ayangil Juristen & Mediators heeft steeds het recht om zowel vóór als na de totstandkoming van de overeenkomst zekerheid voor de betaling c.q. vooruitbetaling te verlangen, zulks onder opschorting van de uitvoering van de overeenkomst door Ayangil Juristen & Mediators, totdat de zekerheid verschaft is en/of de vooruitbetaling door Ayangil Juristen & Mediators is ontvangen. Indien de vooruitbetaling zou worden geweigerd, is Ayangil Juristen & Mediators bevoegd de overeenkomst te ontbinden en is de wederpartij aansprakelijk voor de daaruit voor Ayangil Juristen & Mediators voortvloeiende schade.

6.4

Zodra de in het eerste lid gegeven termijn is overschreden, is de opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim, waarna de opdrachtgever 2 % rente per maand of indien hoger de wettelijke rente is verschuldigd over het volledige factuurbedrag. Ayangil Juristen & Mediators zal de opdrachtgever desalniettemin een aanmaning sturen waarin de opdrachtgever een termijn van veertien (14) dagen wordt gegeven om de openstaande som alsnog te voldoen. Na deze termijn zal de rente over het opeisbare bedrag worden berekend vanaf het moment dat de wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. De opdrachtgever is tevens alle buitengerechtelijke kosten van invordering verschuldigd. Deze kosten bedragen 15% over de hoofdsom met een minimum van € 40,00. Deze worden als volgt conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke Incassokosten (BIK) berekend:

over de eerste Euro 2.500,-

15% met minimum van € 40,-

over de volgende Euro 2.500, –

10%

over de volgende Euro 5.000, –

5%

over de volgende Euro 190.000, –

1%

over het meerdere boven de Euro 200.000,-

0,5% met maximum van €6.775,-

6.5

Alle kosten van inning komen geheel voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten van Ayangil Juristen & Mediators, te berekenen over het te incasseren bedrag, worden met een minimum van € 40,- vastgesteld op ten minste 15% van de hoofdsom. Deze kosten zullen, zodra door Ayangil Juristen & Mediators de vordering ter incasso uit handen is gegeven, zonder enig bewijs in rekening worden gebracht en door de opdrachtgever verschuldigd zijn. Het voorgaande laat onverlet het recht van Ayangil Juristen & Mediators om hogere kosten in rekening te brengen indien hetgeen op basis van de percentages is berekend, niet kostendekkend is.

6.6

Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken eerst tot vermindering van alle verschuldigde kosten, vervolgens van de verschuldigde rente en dan van de opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

6.7

De opdrachtgever dient facturen van Ayangil Juristen & Mediators nauwgezet te controleren. Bezwaren inzake (de hoogte) van de factuur, dienen binnen acht dagen na dagtekening van de factuur schriftelijk aan Ayangil Juristen & Mediators kenbaar te worden gemaakt. Na het verstrijken van deze termijn heeft de wederpartij (eventuele) rechten terzake verloren.

6.8

De opdrachtgever dient facturen van Ayangil Juristen & Mediators nauwgezet te controleren. Bezwaren inzake (de hoogte) van de factuur, dienen binnen acht dagen na dagtekening van de factuur schriftelijk aan Ayangil Juristen & Mediators kenbaar te worden gemaakt. Na het verstrijken van deze termijn heeft de wederpartij (eventuele) rechten terzake verloren.

6.9

Ayangil Juristen & Mediators kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Ayangil Juristen & Mediators kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opgevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

6.10

Indien Ayangil Juristen & Mediators en de opdrachtgever zijn overeengekomen dat (deel)betalingen van diensten uiterlijk vòòr of op de overeengekomen termijn van uitvoering zal plaatsvinden, kan deze betalingsverplichting door geen enkele reden worden opgeschort door de opdrachtgever.

6.11

Het indienen door opdrachtgever van een klacht, ontslaat opdrachtgever niet van zijn (betalings-)verplichtingen ten opzichte van Ayangil Juristen & Mediators.

7. Opschorting, ontbinding en tussentijdse beëindiging van de overeenkomst

7.1

Ayangil Juristen & Mediators is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden in de volgende gevallen:

De opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;

Na het sluiten van de overeenkomst Ayangil Juristen & Mediators ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;

De opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomt verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;

Indien de door de vertraging aan de zijde van de opdrachtgever niet langer van Ayangil Juristen & Mediators kan worden gevergd dat zij de overeenkomst tegen de oorspronkelijke voorwaarden zal nakomen;

Indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Ayangil Juristen & Mediators kan worden gevergd.

7.2

Het staat de opdrachtgever om de overeenkomst met Ayangil Juristen & Mediators te allen tijde te beëindigen/ontbinden.

7.3

Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Ayangil Juristen & Mediators op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Ayangil Juristen & Mediators de nakoming van haar verplichtingen opschort, behoudt zij onverminderd haar aanspraken welke voortvloeien uit de wet en overeenkomst.

7.4

Indien Ayangil Juristen & Mediators tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten.

7.5

Indien de ontbinding aan de opdrachtgever toerekenbaar is, is Ayangil Juristen & Mediators gerechtigd tot vergoeding van de kosten welke zijn ontstaan.

7.6

De opdrachtgever wordt geacht in verzuim te zijn indien deze enige verplichting uit de overeenkomst niet of niet tijdig nakomt, alsmede indien de opdrachtgever niet voldoet aan een schriftelijke aanmaning om binnen een gestelde termijn alsnog volledig na te komen.

7.7

In het geval van verzuim van de opdrachtgever is Ayangil Juristen & Mediators gerechtigd, zonder enige verplichting tot schadevergoeding, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden door een daartoe gerichte schriftelijke mededeling aan de opdrachtgever en/of het door de opdrachtgever eventueel aan Ayangil Juristen & Mediators verschuldigde bedrag terstond in zijn geheel op te eisen.

7.8

In geval van liquidatie, van (aanvragen van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Ayangil Juristen & Mediators vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen zonder enige verplichting haarzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Ayangil Juristen & Mediators op de opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

8. Overmacht

8.1

Ayangil Juristen & Mediators is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de opdrachtgever indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

8.2

Onder het begrip ‘overmacht’ wordt in ieder geval verstaan, doch niet limitatief: onvoorziene omstandigheden, ook van economische aard, welke buiten schuld of toedoen van Ayangil Juristen & Mediators zijn ontstaan zoals o.a. epidemieën, pandemieën, weersomstandigheden, een ernstige storing in het bedrijf, stakingen, oorlog, ongevallen of overheidsmaatregelen.

8.3

Ayangil Juristen & Mediators is niet aansprakelijk indien een tekortkoming het gevolg is van overmacht. Gedurende de periode waarin sprake is van overmacht, kan Ayangil Juristen & Mediators de verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan drie maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

8.4

Indien Ayangil Juristen & Mediators bij het intreden van overmacht gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan de verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst betreft.

9. Aansprakelijkheid

9.1

Ayangil Juristen & Mediators is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die de opdrachtgever heeft geleden, indien en voor zover die schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Ayangil Juristen & Mediators.

9.2

Ayangil Juristen & Mediators is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Ayangil Juristen & Mediators is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledig informatie en/of gegevens.

9.3

De totale aansprakelijkheid van Ayangil Juristen & Mediators zal in alle gevallen slechts zijn beperkt tot vergoeding van directe schade, waarbij het totale door Ayangil Juristen & Mediators aan de opdrachtgever te betalen bedrag uit hoofde van eventuele ongedaanmakingsverplichtingen en vergoeding van schade nimmer meer zal bedragen dan maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW).

9.4

De aansprakelijkheid van Ayangil Juristen & Mediators is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van haar verzekeraar in voorkomend geval. Ayangil Juristen & Mediators is verzekerd tot een bedrag van maximaal €1.000.000,- per gebeurtenis

9.5

Ayangil Juristen & Mediators is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade. Daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

9.6

Ayangil Juristen & Mediators is niet aansprakelijk voor schade, indien en voor zover de opdrachtgever zich tegen de desbetreffende schade heeft verzekerd dan wel in redelijkheid had kunnen verzekeren.

9.7

De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Ayangil Juristen & Mediators of haar leidinggevenden.

9.8

Ingeval er diensten of werkzaamheden door Ayangil Juristen & Mediators worden verricht, geldt dat Ayangil Juristen & Mediators deze naar beste inzicht en vermogen zal verrichten. Ayangil Juristen & Mediators heeft hiertoe enkel een inspanningsverplichting.

9.9

De opdrachtgever vrijwaart Ayangil Juristen & Mediators voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan Ayangil Juristen & Mediators toerekenbaar is.

9.10

Ayangil Juristen & Mediators is ten aanzien van in opdracht van haar door derden dan wel door aan haar gelieerde ondernemingen (zoals onder andere doch niet uitsluitend de mediators dan wel andere medewerkers zoals deze op haar site zijn vernoemd en welke zichtbaar achter hun naam een * hebben staan), verrichte werkzaamheden op geen enkele wijze aansprakelijk.

9.11

Ayangil Juristen & Mediators kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade als gevolg van handelwijze van een door de opdrachtgever ingeschakelde derde welke niet betrokken is in de offerte/overeenkomst tussen partijen.

9.12

Schadeclaims dienen binnen drie maanden na het ontstaan van de schade bij Ayangil Juristen & Mediators schriftelijk zijn gemeld op straffe van verval.

9.13

De uitvoering van de aan Ayangil Juristen & Mediators verstrekte opdrachten geschieden uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de uitvoering van de voor opdrachtgever verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen. Indien en voor zover de opdrachtgever met een derde een rechtsrelatie aangaat, die op welke wijze dan ook enig raakvlak heeft met de geaccepteerde opdracht of deze algemene voorwaarden, dan is dit geheel voor rekening en risico van de opdrachtgever. Ayangil Juristen & Mediators is onder geen beding partij in deze rechtsbetrekking en de opdrachtgever dient de derde hierop te wijzen.

9.14

Bij het inschakelen door Ayangil Juristen & Mediators van derden en bij het gebruik door Ayangil Juristen & Mediators van apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, zal Ayangil Juristen & Mediators steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Ayangil Juristen & Mediators is echter voor eventuele tekortkomingen van deze derden of voor het niet deugdelijk functioneren van de door Ayangil Juristen & Mediators gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, niet aansprakelijk.

9.15

Aansprakelijkheid voor schade die ontstaat door dataverlies, beveiligingslekken, tijdelijke of permanente niet- beschikbaarheid van de (eventuele) digitale toegang van de opdrachtgever tot dossierbestanden of andere incidenten veroorzaakt door het gebruik van digitale bedrijfsmiddelen wordt geheel uitgesloten, behoudens voor zover de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.

9.16

Aansprakelijkheid voor mondelinge, niet op schrift gestelde, adviezen wordt geheel uitgesloten.

9.17

Iedere aansprakelijkheid van medewerkers, bestuurders en respectievelijk andere (rechts)personen die namens Ayangil Juristen & Mediators bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken, is uitgesloten, behoudens voor zover de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid. Opdrachtgever zal genoemde derden vrijwaren voor eventuele aanspraken van opdrachtnemer, behoudens in het geval de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid. Dit is een derdenbeding, waarop genoemde personen te allen tijde een beroep kunnen doen.

9.18

De werking van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW zijn uitdrukkelijk uitgesloten.

10. Intellectueel eigendom

10.1

Alle brieven, teksten, foto’s, tekeningen, schetsen, schema’s, kennis, e.d. waaronder ook software, die door Ayangil Juristen & Mediators worden gecreëerd en gehanteerd blijven, ook indien zij aan de opdrachtgever ter hand worden gesteld, geestelijk en/of fysiek eigendom van Ayangil Juristen & Mediators en mogen derhalve, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Ayangil Juristen & Mediators voor geen ander doel dan uitvoering van de overeenkomst tussen Ayangil Juristen & Mediators en de opdrachtgever gebruikt worden. Het bepaalde in dit artikel vormt een voorbehoud in de zin van artikel 15 lid 1 Auteurswet. Niets in deze Algemene Voorwaarden impliceert een overdracht van intellectueel eigendomsrechten.

10.2

Opdrachtgever mag geen inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten (daaronder inbegrepen doch niet beperkt, handelsmerken, handelsnamen, logo’s, afbeeldingen, teksten of auteursrechten) van Ayangil Juristen & Mediators of van Ayangil Juristen & Mediators gelieerde ondernemingen. Opdrachtgever verbindt zich ertoe om niets te doen wat schade zou kunnen toebrengen aan, afbreuk zou kunnen doen aan of anderszins nadelig zou kunnen zijn voor Ayangil Juristen & Mediators in die zin.

10.3

Ayangil Juristen & Mediators behoudt zich de overige rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond de intellectuele wet- en regelgeving. Ayangil Juristen & Mediators heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan haar zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de opdrachtgever ter kennis aan derden wordt gebracht.

10.4

Ander gebruik of hergebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal van Ayangil Juristen & Mediators, is niet toegestaan tenzij Ayangil Juristen & Mediators voorafgaand uitdrukkelijk toestemming hiertoe heeft verleend. Het gebrek aan een schriftelijke toestemming geldt als bindend bewijs voor het feit dat een vereiste toestemming niet is gegeven.

11. Geheimhouding en Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp)

11.1

Ayangil Juristen & Mediators hanteert een privacy statement welk te allen tijde downloadbaar alsook raadpleegbaar is op haar website www.ayangil.nl.

11.2

Ayangil Juristen & Mediators is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de opdrachtgever jegens derden, voor zover, zonder toedoen van Ayangil Juristen & Mediators niet voor het publiek domein beschikbaar.

11.3

Ayangil Juristen & Mediators verwerkt persoonsgegevens van opdrachtgever in het kader van de uitvoering van de door opdrachtgever verstrekte opdracht(en). Op grond van de voor Ayangil Juristen & Mediators geldende wet- en regelgeving is Ayangil Juristen & Mediators onder omstandigheden verplicht om zich van de identiteit van opdrachtgever te vergewissen en deze in bepaalde gevallen te verifiëren. Door het verstrekken van de opdracht wordt opdrachtgever geacht toestemming te hebben verleend voor het in dit artikel bepaalde. Opdrachtgever verklaart ervan op de hoogte te zijn en aanvaardt dat het beheer van de digitale toegang van opdrachtgever tot bestanden en overige documenten en de opslag van digitale bestanden van Ayangil Juristen & Mediators in het algemeen worden uitbesteed aan geselecteerde verwerkers, die de bestanden zullen opslaan in datacenters in de EU of in andere landen, mits daar een gelijkwaardig veiligheidsniveau als in de EU wordt gegarandeerd. Deze verwerkers waarborgen de beveiliging van persoonsgegevens met inachtneming van passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen.

11.4

Opdrachtgever verplicht zich jegens Ayangil Juristen & Mediators tot strikte geheimhouding van al hetgeen hem bekend is of zal worden, al dan niet in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, betreffende de onderneming (en) van Ayangil Juristen & Mediators en voorts zulke informatie strikt vertrouwelijk te behandelen, tenzij die informatie van algemene bekendheid is dan wel indien openbaarmaking daarvan op grond van wettelijke of op grond van beurs- of andere reglementen vereist is.

11.5

De mogelijkheid bestaat dat Ayangil Juristen & Mediators in het kader van de overeenkomst persoonsgegevens in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens (“Wbp”) van (werknemers en/of klanten van) opdrachtgever verwerkt. Deze persoonsgegevens zullen worden verwerkt conform het Privacy Statement van Ayangil Juristen & Mediators en de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Wbp.

12. Geschillen en toepasselijk recht

12.1

Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg van die bepaling(en) plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

12.2

Op een met Ayangil Juristen & Mediators gesloten overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar haar vestigingsplaats heeft.

12.3

Alle eventuele geschillen die betrekking hebben op de overeenkomst of die uit deze overeenkomst voortkomen, zullen in eerste aanleg worden beslecht door uitsluitend de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Ayangil Juristen & Mediators ten tijde van het sluiten van deze overeenkomst is gevestigd, tenzij dwingend recht anders voorschrijft.

12.4

Voor zover niet anders uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen vervallen alle rechtsvorderingen waartoe deze algemene voorwaarden de wederpartij aanleiding geven door het verloop van een jaar sedert uitvoerdatum.

12.5

De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

Ga met ons in gesprek

Onze deur staat altijd open wanneer u juridische bijstand nodig heeft of op zoek bent naar een mediator of bijzondere curator. Hierbij is ons eerste gesprek altijd kosteloos. Laat ons uw situatie bespreken en bekijken hoe we u van dienst kunnen zijn. Aan u de vrijblijvende keuze of u verder gaat of niet!