Privacy Statement

Ayangil Juridisch Advies (hierna Ayangil Juristen & Mediators), gevestigd en kantoorhoudende te (6301BX) Valkenburg a/d Geul aan de Kerstraat 31, ingeschreven in het register gehouden door de Kamer van Koophandel onder inschrijvingsnummer 67035507 respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of die wij anderszins verkrijgen vertrouwelijk wordt behandeld.

Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. In dit document treft u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken ten aanzien van potentiële cliënten, cliënten, tegenpartijen, relaties, samenwerkingspartners en sollicitanten. U treft hierin tevens de wijze waarop wij zorgdragen voor uw persoonsgegevens. Daarmee geven wij uitvoering aan de in de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) neergelegde wettelijke informatieplicht.

Wat verwerken wij?

Wij verwerken uw persoonsgegevens ten behoeve van onze dienstverlening. Het gaat daarbij om persoonsgegevens die door u uit eigen initiatief zijn verstrekt, in het kader van de dienstverlening door Ayangil Juristen & Mediators zijn verkregen, door derde partijen aan ons kenbaar zijn gemaakt, waaronder wederpartijen, of via openbare bronnen bij ons zijn bekend geraakt.

Uw navolgende persoonsgegevens worden mogelijkerwijs door ons verwerkt:

 • basisgegevens zoals uw voor- en achternaam, tussenvoegsel en titel;
 • contactgegevens zoals uw e-mailadres, adres en telefoonnummer;
 • gegevens betreffende het apparaat dat u gebruikt om onze website te bezoeken, zoals een IP- adres;
 • gegevens betreffende uw bezoek aan onze website;
 • persoonsgegevens die u aan ons verstrekt in het kader van het bijwonen van onze events en bijeenkomsten;
 • persoonsgegevens die u aan ons verstrekt in het kader van de door u aan ons verleende opdracht en/of in het kader van onze dienstverlening;
 • persoonsgegevens die u ons verstrekt ten behoeve van een sollicitatie, zoals uw voor- en achternaam, geboortedatum, adres, telefoonnummer, nationaliteit, burgerlijke staat en alle overige in uw sollicitatie vermelde persoonsgegevens;
 • persoonsgegevens dan wel bedrijfsgegevens die u aan ten behoeve van een samenwerking met onze onderneming;
 • persoonsgegevens welke wij van aan ons gelieerde ondernemingen/instellingen ontvangen in het kader van een uit te voeren opdracht;
 • persoonsgegevens die u aan ons verstrekt ten behoeve van de behandeling van uw zaak;
 • alle overige op u betrekking hebbende persoonsgegevens die u aan ons verstrekt of die wij kunnen verkrijgen in verband met de doeleinden en op basis van de grondslagen zoals die hierna worden vermeld.

Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens?

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden:

 • in het kader van de uitvoering van een overeenkomst tot dienstverlening en het voeren van (gerechtelijke) procedures, mediations dan wel onze werkzaamheden uit hoofde van het bijzonder curatorschap;
 • het innen van declaraties;
 • advisering, bemiddeling en verwijzing;
 • werving en selectie;
 • om de op Ayangil Juristen & Mediators rustende wettelijke verplichtingen na te komen (denk bijvoorbeeld aan wettelijke identificatieplicht etc.);
 • voor commerciële/ marketing activiteiten (bijvoorbeeld, maar niet beperkt daartoe, het toesturen van nieuwsbrieven, uitnodigingen voor events, commerciële communicatie, etc.);
 • voor het behandelen van uw sollicitatie of stage(verzoek);
 • voor het generen van statistieken met betrekking tot het gebruik van onze website dan wel social media kanalen en/of om onze website dan wel social media te analyseren en/of te verbeteren.

Het doel van de verwerking

De verwerking van uw gegevens baseert Ayangil Juristen & Mediators op een of meerdere van de navolgende rechtsgronden:

 • een met u gesloten overeenkomst;
 • uw uitdrukkelijk gegeven toestemming.;
 • een samenwerkingsverband;
 • uw gesloten overeenkomst met een van onze gelieerde partners;
 • een of meerdere wettelijke verplichtingen;
 • een (ander) gerechtvaardigd belang.

Delen met derden

In het kader van de in dit privacy beleid beschreven doeleinden kan Ayangil Juristen & Mediators uw persoonsgegevens delen met een aan Ayangil Juristen & Mediators gelieerde onderneming. Daarnaast kan Ayangil Juristen & Mediators uw persoonsgegevens ook delen met derden, waaronder bijvoorbeeld (maar niet beperkt daartoe):

 • derden die betrokken zijn bij de (juridische) diensten die Ayangil Juristen & Mediators verleent. Denk hierbij bijvoorbeeld aan mediators, juristen, advocaten, aan Ayangil Juristen & Mediators gelieerde ondernemingen, wederpartijen, deurwaarders, gerechtelijke instanties, accountants, notarissen, overheidsinstellingen, etc.;
 • toezichthoudende instanties en andere instanties, indien zulks noodzakelijk is om aan een wettelijke verplichting te voldoen;
 • leveranciers van Ayangil Juristen & Mediators die betrokken zijn bij de verwerking van uw persoonsgegevens voor de in dit privacy beleid omschreven doeleinden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan ICT-partijen, communicatiediensten, etc.


Wij geven uw persoonsgegevens alleen door aan de hiervoor genoemde derde partijen voor de in dit privacy beleid genoemde doeleinden en enkel op basis van de in dit privacy beleid vermelde grondslagen.

Derden aan wie wij uw persoonsgegevens eventueel verstrekken zijn zelfstandig verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving. Ayangil Juristen & Mediators is daarvoor op geen enkele wijze verantwoordelijk en/of aansprakelijk. Voor zover een derde uw persoonsgegevens verwerkt in de hoedanigheid van een verwerker van ons, zullen wij steeds met deze derde een verwerkersovereenkomst sluiten om aan de AVG omschreven vereisten te voldoen.

Veiligheid

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen verlies, vernietiging, schade, aanpassing of bekendmaking.

Rechten

De AVG geeft u de mogelijkheid om de persoonsgegevens die wij bewaren in te zien, ons te vragen of wij die willen verwijderen of aan te geven dat u de gegevens wenst te corrigeren of aanvullen. Daarnaast heeft u ook het recht om te vragen om een beperking van de verwerking van de gegevens of daartegen bezwaar te maken. Ten slotte heeft u het recht om de door ons bewaarde persoonsgegevens die betrekking hebben op u, op te vragen in het kader van dataportabiliteit (=overdragen data).

Indien u gebruik wilt maken van een van deze mogelijkheden dan kunt u ons dat laten weten via info@ayangil.nl. Het kan zijn dat wij aan uw verzoek geen gehoor kunnen geven, omdat dit in strijd komt met onze verplichtingen als juristen/mediators/curator, de wet of omwille van andere bijzondere redenen. Indien en voor zover dat het geval is dan zullen wij u hierover gemotiveerd informeren.

Cookies

Wij maken gebruik van functionele, analytische en tracking cookies (een klein tekstbestand dat door uw internetbrowser op uw computer wordt opslagen) om onze website zo goed mogelijk in te richten. Daarnaast maken wij mogelijkerwijs gebruik van Google Analytics. U kunt deze cookies blokkeren door zelf de instellingen van uw internetbrowser aan te passen.

Bewaren

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het bereiken van de in dit privacy beleid genoemde doeleinden, dan wel ter wille van wet of regelgeving op dit vlak.

Social Media

Op de website van Ayangil Juristen & Mediators zijn knoppen (ook wel buttons genaamd) en links opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of delen (‘like’ of ‘share’) op sociale netwerken zoals Facebook, LinkedIn en Instagram. Ayangil Juristen & Mediators houdt geen toezicht op- en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruik van die mediakanalen is dus voor uw eigen risico. Voordat u van soortgelijke diensten van derde partijen gebruik maakt, is het raadzaam eerst het privacy beleid van deze derden door te lezen.

Vragen?

Indien u vragen heeft over de verwerking van persoonsgegevens kunt u contact opnemen met ons kantoor.

Onze contactgegevens zijn:

Ayangil Juristen & Mediators
Kerkstraat 31
6301 BX Valkenburg a/d Geul
+31 (0) 613750334
info@ayangil.nl

Ga met ons in gesprek

Onze deur staat altijd open wanneer u juridische bijstand nodig heeft of op zoek bent naar een mediator of bijzondere curator. Hierbij is ons eerste gesprek altijd kosteloos. Laat ons uw situatie bespreken en bekijken hoe we u van dienst kunnen zijn. Aan u de vrijblijvende keuze of u verder gaat of niet!